Dłużnik spóźnia się z opłatą faktury? Wyślij mu notę księgową!

Nota księgowa na 40 euro - poszerz swoją wiedzę!

Osoby prowadzące własną firmę na pewnym etapie swojej działalności zazwyczaj spotykają kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w terminie. Niecałą dekadę temu był to duży problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 roku w przypadku wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie daje możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku również na 100 oraz 70 euro.

Kiedy zgodnie z ustawą można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Według przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej kompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie przekracza 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, ale nie większym niż 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, zaś jeśli wysokość niespłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Co ważne, taką notę można wysłać dłużnikowi natychmiast po stwierdzeniu zwłoki w płatności, na dodatek bez wymogu uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Powinno się jednak rozważyć czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zepsuje pielęgnowanych częstokroć przez wiele lat dobrych relacji biznesowych. Przecież poślizg we wniesienia opłaty może być kwestią przejściowych kłopotów z wypłacalnością lub zwyczajnego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego umyślnym działaniem. Dlatego też, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Dowiedz się gdzie znaleźć generator not księgowych

W momencie, gdy wierzyciel ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak poprawnie trzeba określić jej wysokość w złotówkach, bowiem normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Informacje o tym wyszczególniono w przytoczonym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro deklarowany przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin spłaty za faktury.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia do obsługi należności w firmach, które posiada również innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]